L/M Words

image_pdfimage_print

L/M Words

low quality
nízka kvalita
As many companies understand that low quality products impact their brand, they know that trust and quality matter.
Pretože mnoho spoločností chápe, že výrobky nízkej kvality majú vplyv na ich značku, vedia, že na dôvere a kvalite záleží.

low season
mimo sezóny, slabá sezóna
Many hotels have special offers in low season.
Veľa hotelov ponúka zľavy mimo sezóny.

low-tech industry
priemyselné odvetvie s nízkou úrovňou technológie
Many studies show that the source of growth for low-tech industries comes from innovations.
Mnohé štúdie ukazujú, že zdroj rastu pre odvetvia s nízkou úrovňou technológie pochádza z inovácií.

loyal
lojálny, verný
Tom has been a loyal worker in this firm for almost 30 years.
Tom je v tejto firme lojálnym pracovníkom takmer 30 rokov.

loyalty
lojalita, vernosť
Her loyalty has never been in question.
Jej lojalita nebola nikdy spochybnená.

loyalty card
vernostná karta
Supermarket loyalty cards record the shopping habits of every customer.
Vernostné karty supermarketu zaznamenávajú nákupné zvyklosti každého zákazníka.

loyalty program
vernostný program
Honestly, customer loyalty programs are nothing new.
Úprimne povedané, vernostné programy pre zákazníkov nie sú ničím novým.

lucrative
lukratívny, výnosný
The merger proved to be very lucrative for both companies.
Fúzia sa ukázala ako veľmi výnosná pre obe spoločnosti.

lukewarm
vlažný, ľahostajný
His proposal got a lukewarm response.
Jeho návrh bol prijatý vlažne.

lull
prestávka, obdobie pokoja, pokojný
After last month’s hectic trading this month’s lull is welcome.
Po hektickom obchodovaní minulý mesiac je tento pokojný mesiac vítaný.

lumber
drevo (určené na stavby)
The company operates ten lumber and building material stores.
Spoločnosť prevádzkuje desať obchodov s drevom a stavebným materiálom.

lump sum
jednorazová, paušálna suma
When she retired she was given a lump sum as a bonus.
Keď odišla do dôchodku, dostala ako bonus jednorazovú sumu.

lunch
obed
Our Marketing Director has an important business lunch with two new clients at 1pm.
Náš marketingový riaditeľ má dôležitý pracovný obed s dvoma novými klientmi o 13:00 hodine.

lunch break
prestávka na obed
They worked through their lunch break to get the job finished on time.
Pracovali cez prestávku na obed, aby prácu dokončili včas.

lure
navnadiť, lákať, prilákať, vábiť, návnada
Her advice is to use dynamic remarketing to lure prospective buyers back.
Jej radou je využiť dynamický remarketing na prilákanie potenciálnych kupcov späť.

luxurious
luxusný, prepychový
The couple spent a luxurious weekend at a four-star hotel in the mountains.
Pár strávil luxusný víkend v štvorhviezdičkovom hoteli v horách.

luxury
luxus, prepych, luxusný, prepychový
Ferrari produces luxury cars for a small but significant niche market.
Ferrari vyrába luxusné automobily pre malý, ale významný trh.

luxury goods
luxusný tovar
In contrast with necessity goods, luxury goods are typically more costly and are often bought by individuals that have a higher disposable income than the average.
Na rozdiel od nevyhnutného tovaru je luxusný tovar zvyčajne drahší a často ho kupujú jednotlivci, ktorí majú vyšší disponibilný príjem ako je priemer.

luxury market
luxusný trh
The company is trying to enter the booming luxury market in China.
Spoločnosť sa snaží vstúpiť na prosperujúci luxusný trh v Číne.

luxury product
luxusný produkt
As luxury marketing strategies differ, it makes sense to differentiate between major types of luxury products.
Keďže sa stratégie luxusného marketingu odlišujú, je rozumné rozlišovať medzi hlavnými typmi luxusných výrobkov.

M (abbreviation for motorway)
skratka pre diaľnicu
The M1 that connects London to Leeds, was the first inter-urban motorway in the UK.
M1, ktorá spája Londýn s Leeds, bola prvou medzimestskou diaľnicou v Spojenom kráľovstve.

m (abbreviation for male)
skratka pre slovo muž, mužský
The letter m is a written abbreviation for many words such as male, married, meters, miles, millions or months.
Písmeno m je skratka pre mnoho slov, ako sú muž, vydatá/ženatý, metre, míle, milióny alebo mesiace.

M&A (abbreviation for mergers & acquisitions)
skratka pre fúzie a akvizície
This consulting company partners with clients to maximize the success of their M&A activity.
Táto poradenská spoločnosť spolupracuje s klientmi s cieľom maximalizovať úspech ich fúzií a akvizícií.

Maastricht Treaty
Maastrichtská zmluva
The Maastricht Treaty was signed on 7 February 1992.
Maastrichtská zmluva bola podpísaná 7. februára 1992.

machine
stroj
In our factory, labor and machines work both at full capacity.
V našej továrni pracujú zamestnanci aj stroje na plnú kapacitu.

machinery
stroje, strojový park, mašinéria
The tunnel was dug with the aid of heavy machinery.
Tunel bol vykopaný pomocou ťažkých strojov.

machinist
strojník
The company is looking for skilled machinists.
Spoločnosť hľadá kvalifikovaných strojníkov.

macro- (prefix indicating very large)
predpona označujúca „veľmi veľký“
At a macro-level, economic trends play a fundamental role.
Na makroúrovni zohrávajú hospodárske trendy zásadnú úlohu.

macroeconomic
makroekonomický
Macroeconomic stability in the near term cannot be taken for granted.
Makroekonomickú stabilitu nemožno v blízkej budúcnosti považovať za samozrejmosť.

macroeconomics
makroekonómia
He has written a book on the macroeconomics of developing countries.
Napísal knihu o makroekonómii rozvojových krajín.

macroeconomist
makroekonóm
She started her career as a macroeconomist studying inflation and economic growth.
Svoju kariéru začala ako makroekonómka študujúca infláciu a hospodársky rast.

macroenvironment
makroprostredie
Bearing in mind the cyclical aspects of the macroenvironment, it is critical to focus on a long-term view of economic indicators.
Vzhľadom na cyklické aspekty makroprostredia je nevyhnutné zamerať sa na dlhodobý pohľad na hospodárske ukazovatele.

macromarketing
makromarketing
Many students attended a lecture on macromarketing.
Veľa študentov sa zúčastnilo prednášky o makromarketingu.

magazine
časopis
She bought a magazine to amuse herself while she was on the train.
Kúpila si časopis, aby sa pobavila, kým bola vo vlaku.

mail
pošta
She spent the morning reading and answering her mail.
Ráno strávila čítaním a odpovedaním na svoju poštu.

mailbox
poštová schránka
A mailbox on a computer is the place where e-mail is received, sent, and stored.
Poštová schránka v počítači je miesto, kde sa e-maily prijímajú, odosielajú a ukladajú.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2020. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2020. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] meriam-webster.com, 2020. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné na:

Dagmar Weber