Tag Archives: Dagmar Weber

  image_pdfimage_print
 • L/M Words

  L/M Words low quality nízka kvalita As many companies understand that low quality products impact their brand, they know that trust and quality matter. Pretože mnoho spoločností chápe, že výrobky nízkej kvality majú vplyv na ich značku, vedia, že na dôvere a kvalite záleží. low season mimo sezóny, slabá sezóna Many hotels have special offers in low season. Veľa hotelov … Keep reading
 • L Words

  L Words line extension rozšírenie The line extension was an effective strategy as the brand was strong and customers could buy more products from the company. Rozšírenie linky bolo účinnou stratégiou, pretože značka bola silná a zákazníci si mohli kúpiť viac produktov od spoločnosti. line management líniový manažment Line management is responsible for managing employees on a day to day … Keep reading
 • L Words

  L Words licence (BrE), license (AmE) licencia Due to local laws, the entrepreneur had to be granted a license which allowed it to sell its products in that location. Vzhľadom na miestne zákony musela byť podnikateľovi udelená licencia, ktorá mu umožňovala predávať svoje výrobky na tomto mieste. licence/licensing agreement licenčná zmluva Entrepreneurs are recommended to enter into a licensing agreement … Keep reading
 • L Words

  L Words layout layout, usporiadanie, dispozície She likes the layout of this modern house. Páči sa jej usporiadanie tohto moderného domu. lead riadiť, viesť Gandhi and Martin Luther King both led campaigns of civil disobedience to try to persuade the authorities to change their policies. Gandhi a Martin Luther King viedli kampane občianskej neposlušnosti, aby sa pokúsili presvedčiť úrady, aby … Keep reading